Click or drag to resize
MimeKit

MimePartWriteToAsync Method

Overload List
 NameDescription
Public methodWriteToAsync(Stream, CancellationToken) Asynchronously write the MimeEntity to the specified output stream.
Public methodWriteToAsync(String, CancellationToken) Asynchronously write the MimeEntity to the specified file.
Public methodWriteToAsync(FormatOptions, Stream, CancellationToken) Asynchronously write the MimeEntity to the specified output stream.
Public methodWriteToAsync(FormatOptions, String, CancellationToken) Asynchronously write the MimeEntity to the specified file.
Public methodWriteToAsync(Stream, Boolean, CancellationToken) Asynchronously write the MimeEntity to the specified output stream.
Public methodWriteToAsync(String, Boolean, CancellationToken) Asynchronously write the MimeEntity to the specified file.
Public methodWriteToAsync(FormatOptions, String, Boolean, CancellationToken) Asynchronously write the MimeEntity to the specified file.
Public methodWriteToAsync(FormatOptions, Stream, Boolean, CancellationToken) Asynchronously write the MimePart to the specified output stream.
Top
See Also